EB 大型冷水机 19-40 kW.

  • 专为满足当今严苛的工业应用要求而开发。
  • 有助于在最小的占用空间内达到更高的制冷量。
  • 各种标准功能和可用选项。
  • 机器、液压系统、自动化组件等冷却的最佳选择
结果 2/2
类型 冷却性能 尺寸 (HxWxD) 额定电压 UL CSA EAC CE
EB 190 WT 19 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 250 WT 25 kW
EB 300 WT 30 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 350 WT 35 kW
EB 400 WT 40 kW
可用 准备中 可选

UL = E-box UL508A